BetaMatrix

本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢 进阶版
名称:


GC-hsin37

501.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:AWC_GC
-15000 元 -13% 64%
   验证自 2012-11-28 22:00:00
连线状态: 
黃金 GC
   月交易次数:58
前三月累计:  


GC-hsin34

502.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:AWC_GC
-15000 元 -28% 64%
   验证自 2012-11-29 22:00:00
连线状态: 
黃金 GC
   月交易次数:57
前三月累计:  


GC-hsin33

503.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:AWC_GC
-18000 元 -14% 62%
   验证自 2012-11-29 22:00:00
连线状态: 
黃金 GC
   月交易次数:58
前三月累计:  


絕世好劍

504.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:StarWin1345
策略說明: 利用結算日期現貨價差收斂的原理,追蹤兩者價差的關係, 調整部位的進出場與持倉方向。 逆價差偏多,正價差偏空.....
more
-18800 元 3,060% 65%
   验证自 2020-05-05 10:25:00
连线状态: 
台指(全時段) FITXALL
   月交易次数:6
前三月累计:  


DT04

505.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:FUBON1889
-20000 元 334% 52%
   验证自 2020-08-27 10:00:00
连线状态: 
台指(日盤) FITX
   月交易次数:12
前三月累计:  


GC-hsin40

506.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:AWC_GC
-24000 元 28% 50%
   验证自 2012-11-28 22:00:00
连线状态: 
黃金 GC
   月交易次数:50
前三月累计:  


YM05

507.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:FUBON1889
YM05
-52050 元 -38% 22%
   验证自
连线状态: 
小道瓊 YM
   月交易次数:5
前三月累计:  


ES01

508.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:FUBON1889
ES01-小sp
-55500 元 -100% 20%
   验证自
连线状态: 
小SP指數 ES
   月交易次数:3
资料不足


CKD_YM

509.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:FUBON1857
-56400 元 1,226% 47%
   验证自 2020-11-26 03:45:00
连线状态: 
小道瓊 YM
   月交易次数:15
前三月累计:  


NQ03

510.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:FUBON1889
NQ03
-72000 元 -80% 29%
   验证自
连线状态: 
小那斯達克 NQ
   月交易次数:17
前三月累计:  


NQ01

511.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:FUBON1871
-79800 元 1,292% 44%
   验证自 2020-08-27 19:28:00
连线状态: 
小那斯達克 NQ
   月交易次数:20
前三月累计:  


GC02

512.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:FUBON1889
GC02
-111000 元 -55% 32%
   验证自
连线状态: 
黃金 GC
   月交易次数:10
前三月累计:  


NQ11

513.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:FUBON1889
NQ11
-112200 元 106% 35%
   验证自
连线状态: 
小那斯達克 NQ
   月交易次数:22
前三月累计:  


test_30min

514.
▼当期损益
▼报酬率
▼胜率
作者:FUBON1518
測試用
-581000 元 -100% 13%
   验证自
连线状态: 
台指(全時段) FITXALL
   月交易次数:1502
前三月累计:  



  <<    <    26       共26页,514支策略 
回到最上方